Tőzsdei fogalmak szótára

 

 – A –

Akcionar – Fizičko ili pravno lice, vlasnik jedne ili više akcija u akcionarskom društvu.

Akcioni fond (Equity Fund) – Vrsta investicionog fonda koji sredstva ulaže u akcije različitih kompanija. Zbog volatilne prirode akcija ulaganje u fond nosi povećan rizik, ali je mogućnost ostvarenja povećanog prinosa realna.

Akvizicija – Oblik preuzimanja preduzeća, kada jedno preduzeće stiče kontrolni paket akcija nad drugim preduzećem (ako je to drugo preduzeće akcionarsko društvo), ili ga kupuje, preuzimajući vlasništvo nad njim.

Arbitraža – Kupovina ili prodaja instrumenta i istovremeno zauzimanje suprotnih pozicija na povezanom tržištu, kako bi se iskoristile male razlike u ceni između tržišta.

Asian Session – Azijska sesija, odgovara radnom vremenu Tokijske berze (od 23:00 do 08:00 po našem vremenu).

Ask – Najniža ponuđena prodajna cena.

ASX 200 – Glavni indeks australijske berze. Obuhvata 200 (po tržišnoj kapitalizaciji) najvećih kompanija listiranih na ASX berzi.

Avans – Iznos novca koji se daje ili traži unapred, pre obavljanja određenog posla, a čini deo ili ukupno potraživanje/obavezu u poslovnom odnosu koji će nastati u budućnosti.

AUD – Skraćenica za australijski dolar.

Aussie – žargonnski izraz za valutni par AUD/USD.

 

 – B –

Balance (stanje računa) – ukupan finansijski rezultat ostvaren po osnovu svih deponovanih i povučenih sredstava sa računa klijenta kao i svih zatvorenih pozicija na tom računu.

Base Currency (bazna valuta) – prva valuta u valutnom paru.

Bankrot – Potpuni finansijski slom ekonomskog subjekta koji za rezultat ima obustavu plaćanja odnosno nesposobnost plaćanja i odgovaranja svojim finansijskim obavezama. Zakon propisuje uslove pod kojima se može objaviti bankrot, kao i postupak koji se tada primenjuje.

Bear Market (Medveđe tržište) – izraz koji se koristi za tržišta na kojima su cene u padu.

Berza – Organizovano tržište na kome ovlašćeni berzanski posrednici (članovi Berze) trguju određenim, standardizovanim tržišnim materijalom, po unapred poznatim pravilima. Berza je pravno lice organizovano kao akcionarsko društvo, koje u skladu sa Zakonom o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata obavlja delatnost organizovanja trgovine hartijama od vrednosti (HoV) i drugim finansijskim instrumentima na berzanskom i vanberzanskom tržištu.

Berzanska kapitalizacija – Predstavlja ukupnu tržišnu vrednost određene kategorije emitovanih akcija jedne kompanije po tekućoj kursnoj listi berze.

Berzanski posrednik –     Pravno lice koje imaju dozvolu za pristup berzi i ovlašćeno je da sklapa berzanske poslove kao kupac i kao prodavac. Posluje sa drugim ovlašćenim posrednicima, a predmet trgovine su hartije od vrednosti i roba koja je zvanično registrovana na berzi. Berzanski posrednici su brokeri, koji rade za tuđ račun, i dileri, koji kao finansijski posrednici rade za svoj račun.

BELEX15 – Vodeći indeks Beogradske berze. Sastoji se od akcija kojima se trguje metodom kontinuiranog trgovanja i koje su ispunile kriterijum za ulazak u indeksnu korpu na Beogradskoj berzi.

Bid – najviša ponuđena kupovna cena u datom trenutku.

Bid / Ask Spread – Razlika između prodajne i kupovne cene, jedan od glavnih pokazatelja tržišne likvidnosti datog proizvoda.

Blagajnički zapisi – Kratkoročne diskontne hartije koje emituje centralna banka s ciljem povlačenja viškova likvidnih sredstava iz bankarskog sektora. Njihovi kupci su isključivo banke.

Blu čip akcije (Blue Chip) – Akcije velikih, poznatih i visoko rangiranih kompanija, koja se odlikuju redovnim isplatama dividendi, kvalitetnim menadžmentom, dobrim plasmanima proizvoda i usluga.

Bondholder – Nerezident, vlasnik domaćih hartija od vrednosti.

Bonitet – Sposobnost korisnika kredita da preuzme i ispuni finansijsku obavezu plaćanja o roku, kao i sve prispele kamate. Bonitet obuhvata stepen lične kreditne sposobnosti (ugled, preduzetnička sposobnost, stručno znanje, prodornost), opštu materijalnu sposobnost i solidnu poziciju na tržištu. Bonitet se često ne poklapa sa pojmom likvidnosti, budući da dužnik može biti dobrog bonitetnog statusa, a ipak kratkoročno nelikvidan.

Breakout (proboj) – Nagli skok/pad cene iznad/ispod određenog nivoa. 

Broker – Fizičko ili pravno lice koje na berzi izvršava naloge kupovine/prodaje u ime fizičkih ili pravnih lica.

Brokersko – dilersko društvo – Pravno lice osnovano po posebnom zakonu za poslove trgovanja hartijama od vrednosti na organizovanom finansijskom tržištu – Berzi.

Brokerski poslovi – Poslovi koje obavlja brokerska kuća: trgovanje finansijskim instrumentima, pružanje savetodavnih usluga, vođenje portfelja hartija od vrednosti za račun korisnika usluga, poslovi na primarnom tržištu, naplata dividende i kamatnih kupona, zastupanje klijenata u skupštini akcionara, čuvanje hartija od vrednosti i sl.

Brokerska provizija – Za svoje posredovanje na berzi berzanski posrednici obično naplaćuju proviziju, koja može da bude određena kao procenat od vrednosti transakcije, kao fikni iznos ili kombinacija ova dva načina naplate.

Bull Market (Bikovo tržište) izraz koji se koristi za tržišta na kojima su cene u porastu.

Buy (kupovina) – Naredba kojom se otvaraju long i zatvaraju short pozicije.

Buy Limit (kupovni nalog sa zadatom limit cenom) – nalog na čekanju koji bi trebalo da otvori long poziciju na računu klijenta. On omogućava trejderu da odredi cenu po kojoj je spreman da kupi dati proizvod te će se ovaj nalog realizovati u trenutku kada tržište padne do date ili niže cene.

Buy Stop (kupovni stop) – nalog na čekanju koji bi trebalo da otvori long poziciju na računu klijenta. On omogućava trejderu da odredi cenu po kojoj je spreman da kupi dati proizvod te će se ovaj nalog realizovati u trenutku kada cena na tržištu poraste do zadate ili više cene.

 

– C –

CAC40 – Glavni indeks francuske berze.

Call option (kol opcije) – kupovne opcije. Kupac kol opcija pridobija pravo, međutim ne i obavezu, za kupovinu neke hartije od vrednosti po ceni, koja je definisana u opcionom ugovoru (strike price).

Candlestick – sveća. Predstavlja simbol za prikaz promene cene na grafikonima.

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti (CRHoV) – Institucija za registrovanje svih emitovanih hartija od vrednosti, kliring i saldiranje novčanih transakcija po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti, kliring i saldiranje hartija od vrednosti i za izvršavanje transakcija uz istovremeno plaćanje i isporuku hartija od vrednosti.

CFD (Contract for Difference) – Ugovor za razliku u ceni. Predstavlja instrument za investiranje koji je razvijen kako bi se trgovcima pružila mogućnost posedovanja pozicija za akcije, indekse, ETF-ove, Forex itd. bez stvarnog posedovanja osnovnog instrumenta.

CFI (Classification of Financial instruments) kod – međunarodna  identifikaciona oznaka hartije od vrednosti. CFI kod određuje vrstu hartija od vrednosti.

Cashflow – Slobodna novčana sredstva upotrebljiva za različite oblike angažovanja.

Chart (čart) – grafikon cene.

Choice Market – Tržište na kojem nema spread-a. Sve kupovine i prodaje se odvijaju po istoj ceni. 

Commission Transakcijska naknada koju naplaćuje broker (provizija).

Contract Standardna jedinica trgovanja za dati instrument.

Currency Pair – Valutni par.

 

– D –

Datum valute – Datum kada je potrebno izvršiti nalog za plaćanje, prema instrukcijama uplatioca.

Day Trading Dnevno trgovanje ili trgovanje unutar dana. Forma trgovanja pri kojoj se svaka otvorena trgovačka pozicija zatvara unutar istog dana.  

Demo račun – Račun za vežbanje. Platforma za trgovanje virtuelnim novcem.

Derivati – Izvedene hartije od vrednosti koje se vezuju za neku drugi osnovni proizvod (robu, druge hartije od vrednosti, devize i sl.). Kretanje cena osnovnog proizvoda, za koju su vezani derivati, vrši direktan uticaj na visinu cena derivata. Najznačajniji derivati su fjučersi, opcije, varanti i sl.

Devalvacija – Umanjivanje vrednosti valute. 

Devize – Deviza je svako potraživanje u inostranstvu koje glasi na stranu valutu. Vrlo često se koristi u užem smislu kada označava stranu valutu.

Devizni kurs – Cena valute jedne zemlje izražena u valuti druge zemlje.

Diler – Fizičko ili pravno lice koje u svoje ime i za svoj račun trguje hartijama od vrednosti na berzi.

Diversifikacija – Raspodela uloženog kapitala u više hartija od vrednosti u cilju smanjivanja rizika ulaganja.

Dividenda – Deo profita koji akcionarsko društvo isplaćuje svojim akcionarima, čiju visinu određuje skupština akcionara u zavisnosti od rezultata preduzeća i u skladu sa pravilima akcionarskog društva. Dividenda se može isplatiti u novcu ili dodelom novog broja akcija, o čemu takođe odlučuje skupština akcionara.

Dividendna stopa – Odnos dividende po akciji i aktuelne tržišne cene akcija.

DJI – Oznaka za američki indeks Dow Jones 30.

Dow Jones 30 – Glavni indeks američkog berzanskog tržišta.

Down trend – Opadajući trend.

Državne obveznice – Obveznice koje emituje država ili neki njen organ ili agencija, s namenom prvenstveno finansiranja budžetskog deficita, odnosno za pokriće državnih dugova. Ovo su prvoklasne obveznice jer se smatra da nema rizika naplate. Njihovi kupci mogu biti banke, finansijske institucije i privatni investitori. Na prihode od njih se uglavnom ne plaća porez, a kamata je minimalna.

Dužničke hartije od vrednosti – Hartije od vrednosti koje se ukamaćuju po unapred utvrđenoj kamatnoj stopi i isplaćuju u određenom momentu – na kraju roka dospeća ili u tačno utvrđenim periodima dospeća.

 

 – E –

EBRD – Evropska banka za obnovu i razvoj.

Egzotični parovi – valutni parovi kojima se slabije trguje.

EIB – Evropska investiciona banka.

ETF – Na engleskom Exchange Traded Fund je fond čijim se investicionim jedinicama trguje na Berzi. 

EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – je referentna kamatna stopa po kojoj su banke koje čine panel prvoklasnih banaka u evrozoni spremne da pozajme jedna drugoj novac – evro. Kod nas ga banke koriste kako bi se bi utvrdile kamatne stope na različite finansijske proizvode kao što su: hipoteka, štedni računi i krediti.

European Session – Evropska sesija, odgovara radnom vremenu Londonske berze od 07:00 do 16:00 (po našem vremenu).

Exponential Moving Average (EMA) – pokretni prosek koji daje veću težinu novijim podacima o cenama, po eksponencijalnom principu. Spada u grupu indikatora.

Expiry – dospeće, istek.

Evropska centralna banka (ECB) – Središnja institucija Evrosistema i Evropskog sistema centralnih banaka. Odgovorna je za vođenje monetarne politike u evrozoni.

Equity – neto vrednost sredstava na računu klijenta (neto kapital).

 

 – F –

Finansijski instrumenti – Element finansijskog sistema, čija je brojnost i raznolikost najočigledniji pokazatelj dostignutog stepena razvoja finansijskog tržišta. Dele se na finansijsku aktivu (finansijska potraživanja – konvertibilne valute, depoziti, hartije od vrednosti) i ostale finansijske instrumente (zavisno od rizika poslovanja – finansijske garancije, kreditne linije, kreditna pisma).

Finansijski sektor – Čine ga bankarski sektor, sektor hartija od vrednosti, sektor osiguranja, sektor lizinga, sektor dobrovoljnih penzijskih fondova i drugi sektori koji obavljaju srodne delatnosti.

FED – Sistem američkih centralnih banaka.

FOMC – The Federal Open Market Committee organ koji vodi politiku FED-a.

Foreign Exchange – Međunarodno devizno tržište Forex (FX).

Forward (Forvard ugovori) – Ugovori o terminskoj isporuci tržišnog materijala. Za razliku od recimo fjučers „futures“ ugovora, forvardi su nestandardizovani ugovori i proizvod su direktnih pregovora prodavca i kupca.

FTSE100Glavni indeks Londonske berze (The Financial Times Stock Exchange 100 Index).

Fundamentalna analiza – Način analize pri kojoj se uzimaju u obzir različiti ekonomski podaci i politička dešavanja sa ciljem određivanja budućih kretanja na finansijskom tržištu.

Futures (Fjučers ugovori) – Standardizovan ugovori o terminskoj isporuci berzanskih proizvoda. Obaveza prodavca ugovora je da po njegovom dospeću u ugovorom predviđenom trenutku u budućnosti, isporuči osnovni tržišni materijal (robu, hartiju od vr, i dr.) po unapred ugovorom predviđenoj fjučers ceni. Obaveza kupca ugovora je da po njegovom dospeću u ugovorom predviđenom trenutku u budućnosti, prodavcu ugovora isplati vrednost osnovnog tržišnog materijala, po ugovorom utvrđenoj fjučers ceni.

Free Margin (slobodna margina) – predstavlja ostatak sredstava na računu klijenta po odbitku margine, dobitka/gubitka i kamate preko noci.

 

– G –

Gap Značajna razlika izmedju dve uzastopne cene. Na grafikonu se prikazuje u vidu praznog polja izmedju barova ili svećica.

Good ‘Til Cancelled (GTC) Order – Nalog za kupovinu ili prodaju po određenoj ceni koji ostaje na čekanju dok se ne ispune zadati uslovi za njegovo aktiviranje ili dok ga klijent ne poništi. 

Gotovinski tok – Slobodna novčana sredstva upotrebljiva za različite oblike angažovanja (na engleskom cashflow).

 

 – H –

Hartije od vrednosti – Dokument koji svom vlasniku ili držaocu daje određena imovinska prava, koja može da iskoristi bezuslovno (samim vlasništvom ili državinom) ili pod određenim uslovima. Hartijama od vrednosti se najmasovnije trguje na finansijskim tržištima.

Hedge – Pozicija ili kombinacija pozicija koja umanjuje rizik na primarnoj poziciji.

Hedger (Hedžer) – Tržišni učesnik čiji je motiv učešća u berzanskoj trgovini, isključivo zaštita od rizika eventualnih promena cena berzanskih proizvoda u budućnosti.

Hedž fondovi – Vrsta rizičnijih investicionih fondova, koji u svojim koriste tehniku hedžinga (kupoprodaja u budućnosti po definisanim cenama) kako bi smanjili rizike. Imaju visok stepen zaduženosti u odnosu na sopstvena sredstva.

HK50 – Glavni indeks Honkonške berze (Hang Seng Index 50).

 

– I –

Inicijalna margina – Inicijalni depozit tj. zalog potreban za otvaranje pozicije.

Inostrane hartije od vrednosti – Hartije od vrednosti čije je izdavanje odobrio nadležni organ za hartije od vrednosti u inostranstvu. Inostranim hartijama od vrednosti smatraju se i hartije od vrednosti i drugi finansijski instrumenti koje izdaju domaća pravna lica u inostranstvu.

Institucionalni investitor – Pravno lice čija je osnovna delatnost finansiranje investicija npr. investicione banke, fondovi, osiguravajuća društva i sl. Navedeni investitori finansiranje projekata vrše kupovinom akcija na primarnom tržištu, a potom ih preprodaju na Berzi, kako bi novac uložili u druge projekte.

Investicioni fondovi – Specijalni fondovi koje formiraju institucionalni investitori. Postoji više kategorija investicionih fondova: otvoreni, zatvoreni, specijalni, akcijski, mešoviti itd.

Investiciona jedinica – je srazmerni obračunski udeo u ukupnoj neto imovini otvorenog investicionog fonda. Vrednost investicione jedinice se izračunava tako što se neto vrednost fonda podeli sa ukupnim brojem investicionih jedinica. Početna vrednost investicione jedinice svih otvorenih fondova u Srbiji iznosi 1.000 dinara.

Investicioni savetnik – Pravno lice ovlašćeno za davanje savetodavnih usluga za poslovanje hartijama od vrednosti.

IPO – Inicijalna javna ponuda predstavlja prvo emitovanje akcija preduzeća koja do tada nisu bila listirana na berzi, pružajući mogućnost pribavljanja dodatnog kapitala preduzećima putem mehanizma primarnog tržišta. Putem IPO-a preduzeća iz zatvorenog oblika prelaze u otvorena akcionarska društva i po prvi put emituju svoje akcije.

ISIN (International Securities Identification Number) – jedinstven  međunarodni identifikacioni broj hartije. Sastoji se od kombinacije niza slovnih znakova i brojeva.

Izdavaoci hartija od vrednosti – Subjekti koji emituju hartije od vrednosti radi prikupljanja finansijskih sredstava. To mogu biti domaća pravna lica, država, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave i Narodna banka Srbije.

Izveštaj o tokovima gotovine – Deo finansijskog izveštaja u kome se prikazuju podaci o prilivima i odlivima gotovine jednog pravnog lica po osnovu poslovnih aktivnosti, aktivnosti investiranja i finansiranja, u periodu od početka poslovne godine do dana bilansiranja.

 

 – J –

Javna ponuda hartija od vrednosti – Ponuda hartija od vrednosti upućena neodređenom broju lica radi upisa i uplate hartija od vrednosti prilikom njihove distribucije, odnosno svaka ponuda za kupovinu ili prodaju hartija od vrednosti na organizovanom tržištu.

Javni fondovi – Finansijske institucije javnog sektora za finansiranje određenih socijalnih potreba, prvenstveno zdravstveno i invalidsko-penzijsko osiguranje, kao i zapošljavanje. Alimentiraju se doprinosima, budžetskim dopunskim sredstvima i participacijama.

JPN225 – Oznaka za indeks Tokijske berze NIKKEI.

 

 – K –

Kastodi banka – banka koja ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti vođenja računa hartija od vrednosti za račun klijenata i postupanja po nalogu klijenata u vezi poslovanja hartijama od vrednosti u skladu sa odredbama Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata.

Kiwi – Žargonski naziv koji se koristi za valutni par NZD/USD.

Kliring – Postupci u Centralnom registru posle zaključenja transakcije na Berzi. Kliring je utvrđivanje obaveza i potraživanja po osnovu hartija od vrednosti i novčanih sredstava između učesnika na organizovanom tržištu u vezi poslova sa hartijama od vrednosti.

Komercijalni zapisi – Dužnički vrednosni papiri koje izdaju preduzeća u svrhu pribavljanja kratkoročnih sredstava, radi obezbeđenja likvidnosti u uslovima poremećaja u prilivima i odlivima sredstava. Po svojim karakteristikama i nameni, komercijalni zapisi su gotovo identični s kratkoročnim obveznicama. Kratkoročno finansiranje nesklada u tokovima gotovine (engl. cash-flow) preduzeća mogu ostvariti: direktno (emisijom komercijalnih zapisa ili kratkoročnih obveznica preduzeća) ili indirektno (uzimanjem kredita od poslovnih banaka). Rokovi na koje se te hartije emituju su najčešće 180 dana. Kamatne stope koje nose komercijalni zapisi su na najvišem nivou od svih hartija kod nas i kreću se između 0,5 i 3,50% na mesečnom nivou, što direktno zavisi od kredibiliteta i boniteta kompanije koja ih izdaje.

Komisija za hartije od vrednosti –  Nadzorno telo na finansijskom tržištu, koje, između ostalog, donosi akte za sprovođenje Zakona o tržištu hartija od vrednosti, daje dozvole za rad učesnicima na finansijskom tržištu, vrši kontrolu i nadzor nad tim učesnicima i pokreće pred sudom postupak radi zaštite interesa investitora.

Kurs – Tržišna cena po kojoj se nešto prodaje ili kupuje.

Kvota (Quote) – Indikativna tržišna cena, obično se koristi u informativne svrhe.

 

 – L –

Leverage – Poluga. Omogućava trgovcu da otvori pozicije u znatno većem iznosu od njegovog kapitala na računu. Na primer, ako je poluga 1:100, za otvaranje pozicije od 1.000 USD dovoljno je uložiti 10 USD sopstvenog novca (margina).

LIBOR (London Inter Bank Offered Rate) – Kamatna stopa koja se koristi na kratkoročnom međunarodnom bankarskom tržištu u Londonu. Po toj ceni banke nude jedna drugoj novac. Visinu LIBOR-a odredjuju pet glavnih londonskih banaka i služi kao pokazatelj stanja na tržištu novca.

Likvidacija – Postupak u kome prestaje pravni subjektivitet pravnog lica, uz potpuno namirenje njegovih poverilaca. Razlozi za likvidaciju mogu biti: odluka vlasnika pravnog lica, prestanak pravnih uslova za postojanje pravnog lica, prestanak prirodnih uslova za obavljanje delatnosti pravnog lica, istek roka na koji je pravno lice osnovano i dr.

Limit order (Limit nalog) – Nalog kupovine/prodaje tržišnog proizvoda, u kome nalogodavac određuje gornji (za kupovinu) odnosno donji (za prodaju) nivo cene (limit cenu), po kojoj je spreman da kupi/proda konkretni tržišni proizvod.

Locked Position – označava jednaku long i short poziciju istog instrumenta u cilju smanjenja rizika (zaključana pozicija).

Lombardni kredit – Kredit koji se odobrava na bazi zaloge hartija od vrednosti.

Long (duga) pozicija – Pozicija koja označava kupovinu nekog instrumenta. Kupovna pozicija.

 

 – M –

Margina – Potreban iznos koju investitor mora položiti kao zalog za pozicije.

Margin call – Prinudno zatvaranje pozicija od strane brokerske kuće.

Margin Level – Procentualni pokazatelj odnosa kapital/ margina.

Margin Trading (trgovanje sa marginom) – Trgovanje uz polugu. Omogućava klijentu da otvara pozicije u izosu većem od njegovog depozita. 

Market maker – Član Berze koji je sa Berzom zaključio ugovor o market mejkingu kojim se obavezuje da u svakom momentu ispostavlja kupovnu i prodajnu ponudu za određenu hartiju i na taj način održava tržište te hartije likvidnom.

Market Order (tržišni nalog) – Instrukcija za otvaranje pozicije po trenutnoj (aktuelnoj) tržišnoj ceni.

Meke valute – U meke valute ubrajaju se valute zemalja koje su izrazito podložne devalvacijama, odnosno valute koje imaju delimičnu konvertibilnost.

Monetarno zlato – Zlato koje državi služi da podmiri svoje obaveze prema inostranstvu kada nije u stanju da ih podmiri drugim izvorima plaćanja (izvozom robe ili kreditima).

Monetizacija – Pretvaranje delova aktive, pre svega hartija od vrednosti, u novac.

Multiple Close By – Instrukcija za zatvaranje svih otvorenih pozicija na računu.

 

 – N –

Nalogodavac – Pošiljalac naloga za plaćanje/prodaju/otkup, kojim se inicira neka transakcija.

Nalog za trgovanje – Pisani ili elektronski nalog koji klijent kupac i/ili klijent prodavac daje svom brokeru za kupovinu, odnosno, prodaju konkretne hartije od vrednosti. Broker naloge svojih klijenata iznosi na Berzu u skladu sa instrukcijama označenim u nalogu.

Nerezident – Fizičko lice sa stalnim prebivalištem u inostanstvu; pravno lice tj. firma koja je registrovana u inostranstvu. Prema našim važećim zakonima, fizičko lice koje više od godinu dana boravi van zemlje, smatra se nerezidentom.

Nostro doznaka – Bezuslovna instrukcija data banci za izvršenje plaćanja prema pravnom ili fizičkom licu u inostranstvu.

Nominalna vrednost hartije od vrednosti – Iznos upisan na hartiji od vrednosti, cena po kojoj je hartija od vrednosti emitovana.

Normal Market Conditions – Normalni tržošni uslovi, nema grešaka u tržišnim podacima.

 

 – O –

Obveznica – hartija od vrednosti koju emituje pravno lice radi pozajmljivanja novčanih sredstava na određeni rok, zbog čega spada u dužničke hartije od vrednosti. Vlasniku obveznice pripada kamata utvrđena odlukom o emisiji hartija i u roku dospeća vraća se uloženi iznos. Po svojoj ročnosti mogu biti kratkoročne (do godinu dana) i dugoročne (preko jedne godine). Kao i akcije, obveznice mogu biti predmet trgovine na tržištu hartija od vrednosti.

One Cancels the Other Order (OCO) – Vrsta naloga gde se uporedo zadaju dva paralelna naloga pri čemu kad se jedan od ta dva naloga izvrši, drugi se poništava.

Options (Opcijski ugovor) – Standardizovan terminski ugovor, iz koga proizilazi pravo kupca opcije da do ugovorom predviđenog trenutka u budućnosti kupi ili proda osnovni proizvod po  ugovorom unapred utvrđenoj ceni (strike price). Za to pravo kupac plaća prodavcu opcijsku premiju.

Open Position – Otvorena pozicija. Prvi deo potpune transakcije i obaveza da se kasnije napravi jednaka suprotna transakcija.

Order – nalog tj. elektronska instrukcija za otvaranje ili zatvaranje pozicije.

Oročeni ulog – Oročeni novčani ulog znači da vlasnik određeno vreme ne može raspolagati uloženim novcem.

Overnight  – Trgovanje koje ostaje otvoreno do sledećeg poslovnog dana.

Over The Counter (OTC) Market – Vanberzansko tržište.

 

 – P –

Pending Order – Nalog na čekanju. Instrukcija za otvaranje pozicije u slučaju kada cena instrumenta dostigne odredjeni nivo.

Pip – Minimalna promena cene na četvrtoj decimali (npr. za valutni par EUR/USD 0.0001). Koristi se i drugi naziv tačka (point).

Porez na kapitalnu dobit – predstavlja porez koji se plaća na pozitivnu razliku u ceni hartije od vrednosti od trenutka njene kupovine do trenutka prodaje.

Porez na prihode od kapitala – Porez čiji su obveznici fizička lica koja ostvare dividendu.

Portfolio – Skup različitih hartija od vrednosti (akcija, obveznica i dr.) u vlasništvu nekog lica (fizičkog ili pravnog) kojima upravlja portfolio menadžer ili lice samostalno.

Portfolio menadžer – Pravna lica koja upravljaju hartijama od vrednosti za račun svojih nalogodavaca (klijenata). Stepen upravljanja zavisi od ugovorenih ovlašćenja sa vlasnikom hartije. Portfolio menadžer može biti specijalizovan za određene hartije od vrednosti.

Poverilac – Fizičko ili pravno lice koje ima potraživanja od svojih dužnika.

Prospekt – pisani javni dokument koji sadrži podatke koji investitoru omogućavaju jasan i celovit uvid u pravni i finansijski položaj izdavaoca hartija od vrednosti, u njegove poslovne mogućnosti, u prava i obaveze koje proizilaze iz hartija od vrednosti na koje se prospekt odnosi, kao i druge podatke bitne za donošenje investicione odluke.

Primarno tržište – Tržište na kome se vrši prvobitna kupoprodaja emitovanih hartija od vrednosti između emitenata i prvih investitora. Zakonskim propisima ograničen je period u kome izdavaoc prodaje hartije od vrednosti na ovom tržištu.

Prinos – Profit koji vlasnik hartije od vrednosti dobija od posedovanja same hartije. Prinos na akcije je dividenda i kapitalna dobit, dok je prinos na obveznice kamata i/ili kapitalna dobit.

 

 – R –

Rapid Market – tržišni uslovi koje karakterišu značajne cenovne promene u kratkim vremenskim intervalima koji često uzrokuju značajne gapove na grafikonu cene. Obično se pojavljuju odmah nakon objavljivana važnih vesti.

Resistance (otpor) – Izraz koji se koristi u tehničkoj analizi, predstavlja cenovni nivo koji u prošlosti cena u više navrata nije uspela da preskoči. 

Rezident – Fizičko lice sa stalnim boravkom u državi; pravno lice registrovano u domicilnoj državi. Prema našim zakonima, svako fizičko lice koje boravi najmanje godinu dana u našoj zemlji.

Revalvacija – Porast kursa neke valute u odnosu na drugu valutu.

Request – Instrukcija (zahtev) za otvaranje ili zatvaranje pozicije, postavljanje, otkazivanje ili izmenu naloga.

Rizik – Verovatnoća da se očekivani rezultat neće ostvariti. 

Roll-Over – Prenošenje pozicija na sledeći dan ili obračunski period. Trošak ovog procesa je baziran na razlici u kamatnoj stopi tih dveju valuta. 

 

 – S –

Saldiranje – izvršenje obaveza između učesnika na finansijskom tržištu prenosom hartija od vrednosti i novčanih sredstava po osnovu poslova sa hartijama od vrednosti.

Sekundarno tržište – svaka naredna prodaja hartije od vrednosti (preprodaja), posle primarne trgovine. Sekundarno trgovanje se organizuje na organizovanom tržištu kapitala, odnosno berzi ili vanberzanskom tržištu (OTC – over the counter market).

Sekjuritizacija – Finansiranje poslovanja pretvaranjem bankarskih kredita u utržive hartije od vrednosti i, potom, njihova prodaja na finansijskom tržištu.

Sell Limit – nalog na čekanju putem kog će se otvoriti Sell pozicija u trenutku kada cena datog instrumenta poraste do određenog nivoa

Sell Stop – nalog na čekanju putem kog će se otvoriti Sell pozicija u trenutku kada cena datog instrumenta padne do određenog nivoa.

Short Position (kratka pozicija) Trgovačka pozicija koja profitira od pada na tržištu.

Slippage Razlika (u pipsevima) između cene zadatog “Stop Loss” naloga i cene po kojoj taj nalog stvarno može biti izvršen.

Spread (Spred) – razlika između Bid i Ask cene tj. aktuelne najniže prodajne i najviše kupovne ponude (cene). Uopšteno, može da se kaže da likvidniji proizvodi (koji imaju veliki obim trgovanja), obično imaju manji spred (manja je razlika između bid i ask cene), dok je kod manje likvidnih proizvoda situacija obrnuta.

Split akcija (Stock split) – split ili deoba akcija predstavlja radnju koju primenjuju kompanije kako bi akcije učinile dostupnim malim investitorima. Izraz stock split znači “deoba ili umnožavanje broja akcija”. Kada rukovodstvo kompanije proceni da je pojedinačna cena akcija relativno visoka, primenjuje split akcija, čime se uvećava ukupan broj akcija firme, a samim tim vrednost pojedinačne akcije proporcionalno se smanjuje. Deoba nema nikakvog uticaja na postojeće akcionare, vrednost njihovih udela ostaje nepromenjena. Naveden postupak se uglavnom primenjuje kada cena akcija zabeleži značajan rast i na taj način postane gotovo nedostupna zainteresovnim malim akcionarima.

Split Close – parcijalno zatvaranje pozicije.

Spot Cena Trenutna tržišna cena.

Spot trgovina – Sinonim za promptnu trgovinu kod koje se plaćanje i isporuka datog proivoda, vrši najkasnije u roku do 5 dana od dana zaključenja ugovora na berzi.

Sterling – Žargonski naziv za britansku funtu. 

Stop Loss (Rezanje gubitka) – nalog za zatvaranje pozicije na određenom cenovnom nivou u slučaju da se cena kreće u neželjenom smeru.

Stop Out – zatvaranje pozicije klijenta od strane brokerske kuće u slučaju da račun klijenta ne zadovoljava zahteve margine datog brokera. 

Stop Loss Order – Nalog za ograničenjem gubitka. Vrsta naloga kod kojeg se otvorena pozicija automatski likvidira kada dostigne određenu cenu. Često se koristi kako bi se umanjila izloženost gubicima ako se tržište počne kretati suprotno investitorovoj poziciji.

Support Level (nivo podrške) – Izraz koji se koristi u tehničkoj analizi, predstavlja cenovni nivo ispod kog u prošlosti cena u više navrata nije uspela da padne niže (suprotno od otpora).

Swissy – Žargonski naziv za švajcarski franak.

 

 – Š –

Špekulacija – Radnja koja je usmerena ka ostvarivanju dobiti na osnovu očekivanih cenovnih razlika. Špekulanti ostvaruju dobit trgujući vrednosnim papirima na berzi, stranim valutama, nepokretnostima…

 

 – T –

Take Profit – Tip naloga kojim se data pozicija zatvara na određenom nivou cene u slučaju da cena dostigne taj nivo.

Trajni nalog – Nalog sa kojim vlasnik tekućeg računa zahteva od banke da u određenim vremenskim periodima, sa njegovog računa uplaćuje sredstva na druge račune.

Transakcija – Predstavlja svaku poslovnu operaciju prenosa vlasništva nad robom ili novca (hartija od vrednosti) sa jednog subjekta na drugi.

Tehnička analiza – Predviđanje budućih cenovnih kretanja analizom grafikona cene datog proizvoda. 

Trailing Stop (pokretni stop) – Vrsta “Stop Loss” naloga koji automatski prati cenu (pomera se za njom).

Transakcija – Operacija koja se sastoji od dve jednake suprotne trgovine (kupovine i prodaje) određenog instrumenta.

Tržišna kapitalizacija – Predstavlja proizvod ukupnog broja akcija koje je izdala neka kompanija i njihove tržišne cene. Tržišna kapitalizacija može se računati za pojedinačnu kompaniju, sektor, indeks, kao i za Berzu. Tržišna kapitalizacija Berze predstavlja ukupnu vrednost svih hartija od vrednosti kojima je, u odnosu ponude i tražnje na tržištu, utvrđena cena. U najgrubljem smislu, to predstavlja ukupnu vrednost svih hartija od vrednosti koje su uključene u trgovanje na organizovanom tržištu, odnosno, Berzi. Tržišna kapitalizacija na razvijenim berzama vrlo često služi kao jedan od ključnih kriterijuma za prijem na listing berze.

Tržišni materijal – Zbirni naziv za materijal kojim se trguje, a koji se odnosi na hartije od vrednosti, devize, robu (mada se trgovina robom poslednjih godina obavlja izvedenim hartijama od vrednosti).

Tržište kapitala – Mesto gde se susreću ponuda i tražnja kapitala. Kapitalom se u ovom smislu podrazumevaju različiti oblici finansijskih instrumenata, sa rokom dospeća dužim od godinu dana.

Tržište novca – Mesto gde se susreću ponuda i tražnja različitih oblika kratkoročnih finansijskih sredstava, čiji je rok dospeća kraći od jedne godine. Direktni učesnici na ovom tržištu mogu biti samo centralna banka, depozitne finansijske institucije, posredničke i druge finansijske organizacije.

Tiket (ticket) – Jedinstven identifikacioni broj pozicije/naloga na trgovačkom računu.

Time frame – Vremenski okvir.

Turnover – Ukupna vrednost svih izvršenih transakcija u određenom vremenskom periodu (ukupan promet – volumen).

 

 – U –

UK 100 – Skraćenica za glavni indeks Londonske berze.

Uptick – Nova cena izlistana po ceni višoj od prethodne cene.

US30 – Oznaka za Dow Jones index.

US OIL – Oznaka za WTI Crude Oil (sirovu naftu).

 

 – V –

Vanberzansko tržište hartija od vrednosti – Institucionalni (profesionalni) investitori mogu zaključivati transakcije sa hartijama od vrednosti i van berze, gde se u direktnom kontaktu mogu dogovarati oko uslova njihove prodaje i uslova saldiranja.

Value date – datum poravnanja spot ili forvard ugovora.

Valuta – Monetarna (novčana) jedinica u novčanom sistemu države. Po drugom značenju označava rok na određeni dan.

Volatilnost – raspon kretanja cene datog proizvoda tokom određenog vremenskog intervala.

 

– W – 

Weighted Moving Average (Ponderisani pokretni prosek) – pokretni prosek koji daje veću težinu novijim podacima o cenama. Spada u grupu indikatora.

Whipsaw – Žargonski izraz za izuzetno volatilne uslove na tržištu kada nagle pokrete cene prati kretanje u oba smera.

Withdrawal – podizanje sredstava (novca) sa računa.

 

 – X –

XAG/USD – Oznaka za srebro, čija je cena izražena u američkim dolarima.

XAU/USD – Oznaka za zlato, čija je cena izražena u američkim dolarima.

 

– Z –

 Zapis – Kratkoročni vrednosni papir, koji se odnosi na određeni novčani iznos, sa određenim rokom dospeća i određenom kamatnom stopom.

 

– Y –

Yield – procentualni prinos na investiciju.